ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι καθορίζουν τους όρους αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας www.ruste.gr , καθώς και τους όρους επισκεψιμότητας αυτής. Καλείσθε πριν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να διαβάσετε τόσο τους παρόντες όρους όσο και τους όρους αναφορικά με την πολιτική των cookies και την πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος και της ιστοσελίδας αποδέχεται τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και δεσμεύεται να τους τηρήσει. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το σύνολο των ανωτέρω όρων δύναται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τη εταιρεία Ruste A.E. (εφεξής εταιρεία) και για αυτό το λόγο καλείται ο χρήστης να τους διαβάζει προσεκτικά κάθε φορά που κάνει χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο χρήστης υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει ο χρήστης τη σύμφωνη γνώμη του για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία αυτών ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΛΗΘΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οποιοσδήποτε χρήστης – καταναλωτής της ιστοσελίδας υποχρεούται όπως κάνει ορθή χρήση αυτής υποβάλλοντας αληθείς παραγγελίες και παρέχοντας τα πραγματικά και αληθή στοιχεία του σε διαφορετική δε περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι θα πέσει στην αντίληψη της εταιρείας οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά του χρήστη, αυτή (η εταιρεία) δύναται να ακυρώσει αμέσως την παραγγελία. Εάν ο χρήστης δεν παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά, η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει την παραγγελία. Τέλος με την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η σύμβαση πώλησης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται καταρτισμένη σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων για την τοποθέτηση της παραγγελίας θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί αποδοχής της παραγγελίας ή περί επεξεργασίας της παραγγελίας ή π.χ μήνυμα που θα αναφέρει ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Το μήνυμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί από τη χρήστη ως κατάρτιση της σύμβασης. Αφότου η εταιρεία επεξεργαστεί την παραγγελία και είναι σε θέση να την εκτελέσει τότε θα την αποστέλλει και ταυτόχρονα θα αποστέλλεται νέο μήνυμα περί αποστολής της παραγγελίας στον χρήστη. Τότε και μόνον τότε η σύμβαση θεωρείται κατηρτισμένη. Τυγχάνει αυτονόητο ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης χρεωθεί για παραγγελία που δεν καταρτίστηκε τελικώς σύμβαση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω από την εταιρεία, τότε το ποσό θα επιστρέφεται στο χρήστη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο επιστροφή ποσού. Σημειούται ότι ειδικά στη περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή, η σύμβαση θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνον με την καταβολή του αντιτίμου στο εκάστοτε courier από τον χρήστη.

Το προϊόντα προς πώληση που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αποκλειστικά το προϊόντα τα οποία εμφαίνονται στην αποθήκη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα τα οποία εμφαίνονται διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά για οποιοδήποτε λόγω τελικά δεν ήταν πραγματικά διαθέσιμα. Τυγχάνει αυτονόητο ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης χρεωθεί για παραγγελία που τελικά το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε το ποσό θα επιστρέφεται στο χρήστη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο επιστροφή ποσού. Επίσης η εταιρεία δύναται να αφαιρέσει κατά την απόλυτη κρίση της οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί ακόμα και αν για αυτό έχει σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα λήψης της παραγγελίας. Τυγχάνει αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για την ανωτέρω ενέργεια της πλην της επιστροφής του ποσού το οποίο ενδεχομένως έχει λάβει για το αφαιρεθέν προϊόν από τον χρήστη. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή οποιαδήποτε παραγγελία μη υπέχοντας προς τούτο οποιαδήποτε ευθύνη πλην την επιστροφής ποσού που ενδεχομένως έλαβε για την απορριφθείσα παραγγελία. Για το τρόπο επιστροφής ποσού βλ. κατωτέρω επιστροφή ποσού.

Ο κωδικός και η περιγραφή του προϊόντος βρίσκονται στο κάθε είδος ξεχωριστά ευκρινώς αναγραμμένα. Για οποιοδήποτε λάθος στην αναγραφή του κωδικού ή στην περιγραφή αυτού η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Υποχρεούται όμως να διορθώσει το σφάλμα αμελλητί από τη στιγμή που θα λάβει γνώση.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον διαδικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ΦΠΑ (αλλά όχι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη κατά την τοποθέτηση εκ μέρους του χρήστη της παραγγελίας), εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε οι αναγραφόμενες τιμές να είναι οι πραγματικές ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Στην περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο τέτοιο σφάλμα η εταιρεία θα ενημερώσει το χρήστη αμελλητί από τη στιγμή που λάβει γνώση αυτού και θα επικοινωνήσει μαζί του για να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί τη ολοκλήρωση της παραγγελίας με τη νέα τιμή ή όχι. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσει μαζί του, θα θεωρήσει η εταιρεία ότι η παραγγελία του έχει ακυρωθεί και θα επιστρέψει στο ακέραιο κάθε ποσό που έχει πληρώσει ο χρήστης. Δεν υποχρεούται η εταιρεία να προμηθεύσει κανένα προϊόν στο χρήστη στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν έχει στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής). Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι τιμές αναφορικά με τις παραγγελίες για τις οποίες έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τοποθέτηση της παραγγελίας (προϊόντα το οποία έχει επιλέξει ο χρήστης και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι αγορών του) από το χρήστη μπορεί να λάβει χώρα με δύο τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος είναι να προχωρήσει στη εγγραφή ως χρήστης όπου θα ζητηθούν αναλυτικά τα στοιχεία του.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να προχωρήσει ως επισκέπτης όπου θα σας ζητηθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η ρητή συναίνεσή του αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τους όρους Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Από την στιγμή που ο χρήστης έχει επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών του και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσει την παραγγελία και να πληρώσει. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει

α) μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover καθώς και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass. Ειδικά για τη πληρωμή με τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες θα μεταφέρεται ο χρήστης σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας alpha bank για μέγιστη ασφάλεια. Στο σημείο αξίζει να τονισθεί ότι η εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση ούτε διατηρεί κάποιο στοιχείο της κάρτας πληρωμής. Τα στοιχεία δίδονται μόνον στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που αναφέρονται στο περιβάλλον αυτό πριν δώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης στο στάδιο αυτό. Η μη έγκριση πληρωμής από τον εκδότη της κάρτας δεν δημιουργεί καμία ευθύνη στην εταιρεία καθώς η σύμβαση θα θεωρείται ως μη καταρτισθείσα. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

(β) Με αντικαταβολή (μόνο για κατοίκους Ελλάδος). Η πληρωμή θα γίνει στη courier με την παραλαβή του δέματος από τον χρήστη με έξτρα χρέωση τριών (5) ευρώ για παραδόσεις εντός Ελλάδος.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται (α) επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία και (β) μήνυμα περί αποστολής της παραγγελίας βλ. ανωτέρω.

Η οποιαδήποτε τοποθέτηση παραγγελίας μέχρι τις 12.00 ώρα Ελλάδος, από Δευτέρα έως Παρασκευή θα δύναται να επεξεργαστεί από την εταιρεία την ίδια μέρα πλην λόγου ανωτέρα βίας. Οι παραγγελίες πέραν αυτής της ώρας  επεξεργάζονται  την επομένη.

Κόστος αποστολής

Έξοδα αποστολής των προϊόντων στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού είναι:

Ελλάδα

  • Για παραγγελίες εντός Ελλάδος η χρέωση είναι δωρεάν
  • Χρόνος αποστολής: 2-8 εργάσιμες ημέρες

Χώρες εκτός Ελλάδας (Κύπρος)

  • Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος η χρέωση είναι 15 Ευρώ
  • Χρόνος αποστολής: 12-15 ημέρες

Eιδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος, η δωρεάν αποστολή αφορά αποκλειστικά αγορές από Ελλάδα και Κύπρο και μόνον την πρώτη φορά που θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει επιπλέον φορές το ανωτέρω δικαίωμα τότε θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στην εταιρεία όσο και με τα έξοδα επαναποστολής του νέου προϊόντος στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής σε αυτή τη περίπτωση δύναται να επιλέγει μόνος του την εταιρεία αποστολής αναλαμβάνοντας την ευθύνη αποστολής.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Η ευθύνη για τα προϊόντα και η κυριότητα αυτών μετατίθεται στο χρήστη με την παράδοση τους σε αυτόν αφού έχει μεσολαβήσει η ολοσχερής εξόφληση όλων των απαιτούμενων ποσών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολόγητα σε αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο χρήστης ή τρίτος ορισθείς από τον χρήστη παρέλαβε το προϊόν.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορεί ο χρήστης είτε να ενημερώσει την εταιρεία στο e-mail [email protected] είτε να αποστείλει ταχυδρομικά το αίτημά του στην διεύθυνση της εταιρείας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επιστροφής που θα βρίσκεται στο αποσταλέν προϊόν. Για να υπαναχωρήσει ο χρήστης εμπρόθεσμα, αρκεί η ενημέρωση περί υπαναχώρησης (με έναν από τους δύο τρόπους αναφέρεται ανωτέρω) από τον χρήστη στην εταιρεία να έχει λάβει χώρα εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση νόμιμης σύμφωνα με τα ανωτέρω υπαναχώρησης και αφού η εταιρεία εξετάσει το παραληφθέν προϊόν, οφείλει να επιστρέψει στο χρήστη εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση την πληρωμή που έλαβε από το χρήστη και αφορά το προϊόν της υπαναχώρησης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης στον αρχικό τόπο παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχει ο χρήστης τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που προσφέρει η εταιρεία). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη για την αρχική συναλλαγή. Επιστροφή χρημάτων για προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο χρήστη δεν δύναται να λάβει χώρα. Η εταιρεία δύναται να παρακρατά την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβει όλα τα προϊόντα πίσω είτε λάβει αποδεικτικά στοιχεία επιστροφής αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε άλλως ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί σε αυτό και συνεπάγεται απομείωση της αξίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί αντικατάσταση προϊόντος αυτό δύναται να λάβει χώρα μόνον στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αποθήκη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, μη υπέχοντας η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα ή για εκ παραδρομής λανθασμένη αναγραφή διαθεσιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον χρήστη και είτε να του επιστρέψει το ποσό σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε να προτείνει την αντικατάσταση με τυχόν άλλο προϊόν. Για την αντικατάσταση προϊόντος ισχύουν όλα τα ανωτέρω που ισχύουν για την επιστροφή χρημάτων (αντικατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, άριστη κατάσταση του υπό επιστροφή προϊόντος, εξέταση από την εταιρεία κλπ.) Αντικατάσταση για προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο χρήστη δεν δύναται να λάβει χώρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην αδόκιμη περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης θεωρεί ότι το προϊόν το οποίο παρέλαβε είναι ελαττωματικό, οφείλει να επικοινωνήσει είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας και να επιστρέψει το προϊόν. Αφού η εταιρεία παραλάβει το προϊόν οφείλει να το εξετάσει εξονυχιστικά και να ενημερώσει όσο το δυνατό συντομότερα τον χρήστη, αναφορικά με την κατάσταση του προϊόντος και τα δικαιώματα του είτε αφορούν επιστροφή χρημάτων είτε αφορούν αντικατάσταση με άλλο προϊόν αναλόγως της διαθεσιμότητας. Η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η εταιρεία θα αποστείλει ενημερωτικό email στο χρήστη σχετικά με τη κρίση της για το ελαττωματικό προϊόν. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο χρήστης πριν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και παροτρύνεται ένθερμα να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού. Στην περίπτωση που διαφωνεί καλείται να μην κάνει οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για λάθος παραγγελίες προϊόντων από τη μεριά του χρήστη, για λάθος χρήση αυτών μη τηρώντας πιστά τις αναγραφόμενες οδηγίες. Στην περίπτωση ελαττώματος κατά την παραγωγή – κατασκευή οποιασδήποτε μορφής η ευθύνη της εταιρείας εξαντλείται είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος είτε στην επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας ή καθυστέρηση παράδοσης ή αδυναμία παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, βλ ενδεικτικά απεργίες, λόγοι δημόσιας υγείας, πανδημία, lockdown, ακραία καιρικά φαινόμενα, προβλήματα που αφορούν το courier όπως ατυχήματα Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. , τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, δυσειτουργία τραπεζικών συστημάτων κλπ.

Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται τόσο την απόλυτη ασφάλεια περιήγησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθώς και ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, , έμμεσες θετικές ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την εταιρεία ούτε στους προστηθέντες αυτής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Επίσης η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από οποιοδήποτε χρήστη αυτής και έχει σχέση με τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου ακόμα και αν αφορά απώλεια πληροφοριών ή/και ζημία περιουσιακής φύσεως ενδεχομένως από κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή από προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Η εταιρεία λαμβάνει ήδη μέτρα για την προστασία των χρηστών με τα προσήκοντα μέτρα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προστατέψουν κατά απόλυτο τρόπο το χρήστη. Σε περίπτωση που δεν δύναται ο χρήστης να αναλάβει τον ανωτέρω ενδεχόμενο κίνδυνο παροτρύνεται ενθέρμως να εγκαταλείψει αμελλητί την παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα, παρέχει μεταξύ άλλων στον χρήστη για την διευκόλυνση του σύνδεση μέσω «συνδέσμων» ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, ή τους όρους χρήσης των οποίων, η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η μετάβαση σε αυτά τα links αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη του χρήστη μη έχοντας η εταιρεία προς τούτο οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενου αυτού ενδεικτικά φωτογραφίες ενδύματα λογότυπα, σήματα κλπ. ανήκουν κατά αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην εταιρεία το οποίο και προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της εταιρείας ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχετικά με τη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων παρακαλώ όπως μεταβείτε στο σύνδεσμο ΠΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

COOKIES

Σχετικά με τη πολιτική χρήσης cookies παρακαλώ όπως μεταβείτε στο σύνδεσμο COOKIES

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποίησης των όρων αυτών ανήκει στην εταιρεία, δυνάμενη να τους τροποποιήσει οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Ο χρήστης οφείλει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας να διαβάζει προσεκτικά τους όρους αυτούς για τυχόν τροποποιήσεις δεδομένου ότι τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή των παραπάνω όρων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει υπόκεινται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.